Zásady ochrany osobných údajov

Všetky vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prevádzkovateľom domény www.nosimenasedeti.sk je Margita Purdová, Turcová 2688/1, 03861 Vrútky, IČO 44555211. V prípade otázok týkajúcich sa použitia vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť vaše práva, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na adrese info@nosimenasedeti.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Aké údaje zbierame a na čo ich využívame

Komunikácia

Na zodpovedanie otázok a komunikáciu s vami využívame vaše kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete. Najčastejšie ide o meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kanálov uvedených v sekcii Kontakty na našej stránke.

Zlepšovanie obsahu stránky

Na základe toho, že používate našu stránku, zbierame anonymné údaje slúžiace na zlepšenie stránky, sledovanie návštevnosti. Na základe týchto údajov zisťujeme akým spôsobom návštevníci používajú našu stránku, zlepšujeme obsah stránky a užívateľsky zážitok.

Obsah stránky tvoria články, niektoré z nich majú externý obsah, teda nachádzajú sa v nich odkazy na iné stránky alebo YouTube, Facebook či Instagram. Kliknutím na ne a prehliadaním týchto stránok je možné, že tieto stránky budú o vás zbierať informácie. My nemôžeme zhromažďovať informácie o aktivitách používateľa na iných webových stránkach a nenesieme za to ani žiadnu právnu zodpovednosť.

Marketingová komunikácia  – fotografie

Okrem týchto údajov zhromažďujeme aj fotografie, ktoré nám zašlete a to na základe vášho súhlasu. Tieto fotografie sa upravujú a ďalej využívajú v článkoch na stránke a na sociálnych sieťach, ktoré používa prevádzkovateľ.

Na akých základoch spracovávame vaše údaje

Váš súhlas

Fotografie, ktoré nám zašlete využívame ako obsah článkov na stránke a tiež na sociálnych sieťach, ktoré používame a to na základe vášho dobrovoľného súhlasu. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese info@nosimenasedeti.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem

Na komunikáciu s vami a zaznamenávanie vašich požiadaviek využívame vami poskytnuté údaje. Pre zlepšovanie obsahu stránky a užívateľského zážitku využívame získané anonymné údaje a cookies.

Komu poskytujeme vaše údaje

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou spolupracovníkov, ktorí spravujú obsah stránky a tretích strán spomenutých nižšie.

Hostingové služby:

WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852, IČ-DPH: SK2022329705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.19692/T

Analytické služby na účely sledovania návštevnosti:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Informácie o súboroch cookies

Tieto zásady informujú o používaní súborov cookies na webovej platforme www.nosimenasedeti.sk. S cieľom umožniť bezproblémové, produktívne a funkčné prehliadanie obsahu na www.nosimenasedeti.sk je vhodné používať súbory cookies. Prehliadaním našich stránok zároveň súhlasíte s používaním cookies.

Čo sú súbory cookies?

Ako aj iné spoločnosti, aj my využívame dátové súbory cookies. Tieto súbory sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok používate. Ak webovú stránku navštívite opakovane, váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť webových stránok.

Ako súbory cookies používame?

Stránka nosimenasedeti.sk používa súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia stránky. Zbierame ich, aby sme mali prehľad o návštevnosti stránky a čítanosti jednotlivých článkov, na iné účely ich nevyužívame. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú úplne anonymné (vrátane IP adries) a nespájame ich so žiadnou konkrétnou osobou. Zhromaždené cookies súbory nie sú zdieľané ďalej, sú spracovávané cez služby Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Zásady ochrany súkromia spoločnosti nájdete tu.

Ako môžete súbory cookies spravovať a zakázať?

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača alebo inštaláciou softvérovho doplnku.To však môže mať vplyv na komfort používania našej stránky.

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Fotografie, ktoré využívame na základe vášho dobrovoľného súhlasu uchovávame, až kým svoj súhlas neodvoláte. Údaje využívané na základe nášho oprávneného záujmu uchovávame, pokiaľ trvá dôvod ich spracovávania alebo do namietnutia ich spracovávania.

Vaše práva

 Keďže využívame vaše osobné údaje, máte určité práva. Ak si uplatníte akékoľvek z nich, máme lehotu 30 dní na to, aby sme vás informovali o vybavení vašej žiadosti.

Vaše práva si môžete uplatniť na adrese info@nosimenasedeti.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa. Pri vašej žiadosti, prosím, uveďte vaše meno, priezvisko a adresu, aby sme vedeli overiť vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a tiež požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu.

  • žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
   • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
   • odvoláte svoj súhlas a na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje iný právny základ
   • na základe konkrétnej situácie namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

V prípade vymazania vašich osobných údajov budeme informovať zmluvné tretie strany, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje.

 • požadovať nás o dočasné obmedzenie spracúvania, ak:

  • spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • je spracovávanie vašich osobných údajov protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovávania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovávania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • namietate spracovávanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracovávanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami
Ako chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje chránime prostredníctvom moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Sú spracovávané v počítačoch zabezpečených heslom a antivírovou ochranou. Prístup k údajom na stránke a e-mailu je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Stránka je zabezpečená SSL certifikátom.

Podávanie sťažností

V prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás info@nosimenasedeti.sk alebo na hlavný dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov.